JAK ROZVÍJET ŘEČ DÍTĚTE ve věku 3 - 6 let

Před nástupem do základní školy by mělo dítě zvládat správně vyslovit všechny hlásky rodného jazyka, umět mluvit s gramaticky správnou stavbou věty, mít dostatečnou slovní zásobu na to, aby se dokázalo vyjádřit a rozumět řečenému a také zvládlo vést alespoň stručný dialog, být komunikačním partnerem vrstevníkům, ale i dospělým. Tyto dovednosti pak pomůžou dítěti lépe a snadněji zvládat nároky školní docházky.

Několik rad, jak podporovat řečový vývoj dítěte v otázkách a odpovědích:

Čím mohu podpořit zdravý vývoj řeči svého dítěte?

Podporujte oční kontakt, mluvte v úrovni výšky dítěte, zřetelně, pomaleji (tak, aby dobře vidělo i na vaše ústa, na váš obličej). Neužíváme zbytečné zdrobněliny slov, slova nekomolíme. Častěji opakujeme slova, která chceme, aby si dítě osvojilo, rozvíjíme slovní zásobu – pojmenováváme, vysvětlujeme, co daný pojem/slovo znamená, věty můžete po dítěti opakovat a obohacovat je (př. dítě řekne větu: „Panenka je na stole.“ - my pak přidáme: „Ano, panenka je na stole a sedí.“)

Čteme básničky, říkanky, pohádky (dle úrovně řeči dítěte volíme od hodně jednoduchých a krátkých až k těm náročnějším a dlouhým), zpíváme písničky, podporujeme rytmus dítěte.

Komentujeme to, co děláme my, také to, co dělá dítě (i při denních činnostech jako vaření apod.), zvláště pokud mluví velmi málo.

Co ještě mohu udělat?

Vhodná podpora vzájemné komunikace mezi vámi a vaším dítětem kdykoli, při běžných denních činnostech - ukazujeme věci, pojmenováváme, komentujeme svou i jeho aktivitu, zapojujeme krátké říkanky, čteme pohádky, zpíváme písničky, malujeme, modelujeme (ideálně se slovním komentářem).

Nasloucháme dítěti, necháme mu prostor pro jeho vyjádření, nespěcháme na ně, pokud to lze, necháme mu dostatečně dlouhý prostor na odpověď. Snažíme se je ve slovním projevu podporovat (zesměšňování, častá kritika nebo spěch mu mohou brát odvahu cokoli říci). Nemluvte za dítě.

Vyjadřování podpoříme třeba tak, že vám dítě vypráví, co zažilo v mateřské škole, nebo o čem byla pohádka, kterou jste četli. Pokud je to pro něj těžké, můžeme mu pomoci tím, že mu ukážeme, jak by to mohlo sdělit a ono se snaží vyprávět po vás.

Celkově je potřeba rozvíjet mnoho oblastí, které dále ovlivňují řeč. Vhodné jsou pracovní sešity od Mgr. Bednářové – Mezi námi předškoláky nebo inspirace na portále www.uceni-v-pohode.cz)

Pro rozvoj řeči můžeme volit pracovní sešity: Není hláska jako hláska - K. Slezáková, Hrajeme si s řečí – Pávková, Šmarda nebo Žvanda a Melivo – E. Stará, M. Starý)

Od 3 let věku dítěte vám také mohou poradit v pedagogicko-psychologické poradně z hlediska stimulace dítěte, podporu a rady vám poskytnou i pedagožky v MŠ.

Mé dítě nevydrží u čtení pohádky, celkově je hodně nesoustředěné, mohu ho doma nějak stimulovat?

Rozvoj řeči i soustředění můžeme podporovat skládáním dějové linie – př. hra Povím Ti mami od Alexander. Nejprve můžeme dítěti říkat, jak má příběh skládat a čeho si má všímat – př. Najdi obrázek, kde je maminka a vaří kaši…., postupně tak dítě vyhledává a zároveň naslouchá. Po poskládání děje je možné, aby dítě zkusilo zopakovat příběh, který vidí na obrázcích. Postupně vedeme dítě k tomu, aby příběh poskládalo se slovním doprovodem samo. Můžeme se bavit o tom, co všechno vidíme na obrázku.

Mé dítě nevyslovuje správně, mluví méně srozumitelně, k logopedovi jsme teprve objednáni. Je něco, co mohu dělat, ještě než nás vezme do péče?

Rozvíjet lze pohyblivost jazyka a úst (vhodné je tedy, aby dítě kousalo, umělo pohybovat jazykem všemi směry – lízání talířku, rtů, okolí úst), podporujeme dechové hry (s bublifukem, hry s brčkem – sání, foukání, foukání do větrníku aj.) a celkovou pohyblivost dítěte (pohybové hry a aktivity).

Mé dítě má špatný slovosled, co s tím?

Do věku čtyř let dítěte je toto běžné. Pokud však i po 4 roce věku říká dítě větu gramaticky nesprávně – př. Táta auto jet., je vhodné vyhledat také logopedickou péči. Vy můžete (bez upozorňování, ať se opraví) po dítěti větu zopakovat, ale gramaticky správně – tedy př. Ano, vidím, že táta jede autem.

Mé dítě má špatnou výslovnost, kdy a kam se objednat k logopedovi?

Konzultovat nebo uskutečnit diagnostickou návštěvu můžete velmi brzy. Záleží na kapacitách daného logopeda. Odborná klinická logopedická péče (zdarma pro klienty dle zdravotních pojišťoven) je na okr. Břeclav nabízena v Hustopečích (Mgr. Halka Petláková), v Mikulově (Mgr. Alexandra Konešová) a Břeclavi (Mgr. Alexandra Konešová a Mgr. Alice Hudcová). Dále lze také najít některé privátní soukromé logopedické praxe hrazené klientem. Do 7 let věku dítěte je možné využít BEZPLATNOU sociální službu RANÁ PÉČE, jejímž cílem je podpořit zdravý rozvoj dítěte ve věku 0 – 4, nejdéle 7 let. V našem okolí jsou nejblíže rané péče www.oslogo.cz (Brno) nebo www.rpctyrlistek.cz (Mikulov). Pracovníci přijedou k vám domů, podpoří vás ve Vašem prostředí a vysvětlí, jak lze Vaše dítě stimulovat.
Mgr. Helena Gajdošíková - logoped a Mgr. Jana Pláteníková - psycholog, speciální pedagog
Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.